Tipologies de carrils bici

A cap ciclista urbà se li escapa que hi ha diferents tipus de vies destinades a les bicicletes. Unes són exclusives per aquestes, d’altres compartides; unes tenen uns avantatges, d’altres uns altres. A Palma en tenim de varis tipus, així que avui ens llegirem el Pla Director Sectorial del Transport de les Illes Balears de 2006, concretament dintre del tom V Pla d’Intermodalitat, l’apartat La bicicleta en la cadena modal.

TIPOLOGIES DE VIALS

a.Vials Integrats

Els vials integrats transcorren per camins rurals, carrers o carreteres on la plataforma és totalment compartida pels ciclistes i els vehicles motoritzats.
En aquest tipus de vies és fonamental realitzar una acurada avaluació de l’amplada de la calçada, que ha de permetre la convivència pacífica de ciclistes i vehicles de motor com també valorar la implantació de mesures que moderin, sempre que sigui necessari, la velocitat de circulació.

carril bici compartit jpg

En la selecció de la secció més adient, caldrà prestar una atenció especial a les condicions d’avançament de les bicicletes per part dels vehicles motoritzats i les velocitats permeses. En el cas que la secció sigui molt ajustada, a la pràctica l’avançament serà impossible i, en conseqüència, les velocitats dels vehicles s’aproximaran a les del pedaleig. Per contra les seccions molt amples faciliten l’avançament, però permeten conduccions a velocitats molt elevades, les quals són contràries a les condicions de seguretat i comoditat dels ciclistes. finalment, cal tenir en compte que les seccions intermèdies, ni massa ajustades, ni massa amples, poden generar més confusió i perill, perquè poden induir a l’avançament en condicions poc apropiades. Per a zones urbanes, les seccions més ajustades admetrien velocitats màximes de 30 km/h i les més amples, de 50 km-7h. En el cas de les vies interurbanes, convé disposar de voreres amples, que poden ser utilitzades pels ciclistes.
És important que els usuaris percebin que s’han fet actuacions per afavorir la mobilitat ciclista, amb la introducció de mesures de pacificació del trànsit, de regulació i limitació de l’estacionament als laterals i per reduir el risc potencial, etc.

b. Carril bici

Els carrils bici estan delimitats a la calçada i s’han de senyalitzar tant verticlament com horitzontalment. També pot ser convenient colorar el ferm de forma ddiferent a la resta de la calçada. Una altra alternativa de diferenciació consisteix en l’elevació del paviment entre 5 i 10 cm per sobre de la resta de la calçada, per tal d’oferte dels vehicles de motor.
L’espai operatiu per a un ciclista per a vies unidireccionals és d’1.5 metres, aproximadament (mínim:1.25 metres). A més dels requeriments estrictes del ciclista, en el dimensionament del carril bici cal valorar altres aspectes, com l’amplada dels carrils de circulació motoritzada, la presència de bandes d’aparcament, la necessitat de resguard respecte de l’extrem de la calçada, etc…

carril bici semiprotegit jpegcarril bici normal jpg

c. Vorera bici

Les voreres bici van segregades de la calçada, justaposades a l’espai de circulació dels vianants. En el disseny d’aquests tipus de vies s’ha d’evitar afectar la comoditat i seguretat dels vianants, i s’han de reduir al màxim els possibles conflictes. En aquest sentit, és oportú facilitat a les persones amb deficiències visuals mecanisme de diferenciacó de l’espai destinat a les bicicletes, com disposar una lleugera elevació del a banda, o dotar-la d’un ferm de textura distinta.

vorera bici bmp

d. Sender pedalable

Aquestes vies són d’ús exclusiu per a les bicicletes, totalment segregades del trànsit però a la vegada són les més costoses. Es justifiquen quan el trànsit ciclista pot ser elevat o quan per algun motiu cal accentuar les condicions de seguretat, per exemple, quan accedeixen a centres d’ensenyament.

Hi ha molts formes d’establir la segregació: fent servir mobiliari urbà, vegetació, pavimentació, bandes d’aparcament, etc. Tot i que els paràmetres i les recomanacions formulades per a la resta de vies pedalables descrites anteriorment són valides per als senders pedalables, es recomana, sempre que sigui possible, la dotació d’amplades més generoses que puguin admetre velocitats raonables superiors.

pista bici jpeg

Entrada publicada per pamboli

Posted març 8th, 2010 by Joan Lladó and filed in General

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.