Ajudes destinades a la realització d’estudis i actuacions energèticament més eficients en la mobilitat urbana

Ajudes destinades a la realització d’estudis i actuacions energèticament més eficients en la mobilitat urbana, en el marc del Conveni de col·laboració amb l’IDAE

La Conselleria de Comerç, Industria i Energia aprovar la convocatòria pública d’ajudes per a impulsar la realització d’estudis i plans encaminats a la millora de l’eficiència energètica en la mobilitat urbana i a l’ús dels mitjans de transport més eficients en els desplaçaments dels particulars.

Beneficiaris

Els ajuntaments, els consells insulars, les empreses públiques i privades, les agrupacions de persones jurídiques, públiques o privades, de la comunitat autònoma de les Illes Balears que duguin a terme aquest tipus d’actuacions.

Actuacions i despeses subvencionables

1. Únicament seran subvencionables les actuacions iniciades a partir de l’1 de gener de 2010 i realitzades dins els terminis que fixi la resolució d’atorgament, que no podrà ser posterior a l’1 d’octubre de 2011.

2. L’impost sobre el valor afegit (IVA) no es considera subvencionable.

3. Es pot rebre una ajuda per a les actuacions següents:

 • Programa 1. Plans de mobilitat urbana sostenible (PMUS). Realització d’estudis o plans integrals de mobilitat sostenible en una població afectada de més de 10.000 persones, dirigits a promoure actuacions en la mobilitat urbana que facin possible un canvi modal cap a la utilització dels mitjans de transport menys consumidors d’energia.
 • Programa 2. Plans de transport. Realització d’estudis per desenvolupar un pla de transport en una empresa o centre d’activitat (polígons industrials, centres educatius o sanitaris, centres comercials, etc.) que disposi de més de 50 treballadors, dirigits a canviar els modes majoritaris de desplaçament en vehicle turisme, amb baixa ocupació, per altres de més sostenibles.
 • Programa 3. Promoció del transport urbà en bicicleta. Posada en funcionament d’un sistema de bicicletes d’ús públic a disposició dels usuaris en diverses bases. Per acollir-se a aquesta mesura el sol·licitant ha de disposar d’un estudi o pla director en el qual s’analitzi el foment de l’ús de la bicicleta en general i els sistemes de préstec públic de bicicletes en particular. El mínim de l’actuació és el següent:
  • Disponibilitat de 50 bicicletes.
  • El nombre d’ancoratges ha de ser com a mínim el nombre de bicicletes.
  • Establiment de tres bases d’intercanvi de bicicletes.
  • El servei ha d’estar en actiu per un període de tres anys. Cada una de les bases ha de tenir incorporat un sistema de control d’usuaris, preferiblement mitjançant un dispositiu de lectura d’una targeta electrònica, per a la gestió informàtica del sistema. No s’hi inclouen les inversions o despeses en infraestructures d’obra civil.
 • Programa 4. Projectes pilot per a punts públics de recàrrega de vehicles elèctrics. Creació d’infraestructura de càrrega de vehicles elèctrics. S’inclouen punts de càrrega coberts i punts de càrrega en via pública. La xarxa mínima de punts com a conseqüència del projecte pilot ha de ser de 10 punts de recàrrega.

Recomanam la lectura de la resolució per conèixer més detalls de la convocatòria. La documentació a adjuntar es troba a l’enllaç de referència.

Data: Entrega de documentació fins el 24 de setembre de 2010 o fins esgotament de la quantia econòmica assignada.
Condicions d’inscripció: Veure resolució publicada en el BOIB Num. 95 de 24/06/2010.
Telèfon: 971 78 42 68 / 971 78 40 29
: 971 17 74 95
Web: www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=597493

Organitza:

 • Conselleria de Comerç, Indústria i Energia

Lloc d’entrega:

Posted setembre 11th, 2010 by pamboli and filed in General

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.