Alcúdia crea un Registre Municipal de Bicicletes voluntari

El passat mes de desembre de 2012 vàrem acabar l’any amb una inquietant notícia que ens arribava des d’Alcúdia. Segons informava el setmanari editat en llengua alemanya, Mallorca Zeitung, el consistori alcudienc s’estava plantejant implantar una normativa que obligàs la inscripció de les bicicletes en un registre de cicles i que, a més, forçàs als seus usuaris a portar placa de matrícula.

Segons aquesta informació, sembla ser que extreta de les conclusions d’una reunió de policies locals del nord de l’illa, diversos usuaris de la bici ja es manifestaren radicalment en contra ja que un registre obligatori no compleix la funció que s’hauria d’encomanar a un procediment d’aquesta mena: garantir la seguretat de les bicis davant robatoris i/o estraviament d’aquests vehicles.

És per això que l’associació “Biciutat de Mallorca – Massa Crítica” decidí recollir més informació per poder contrastar aquesta preocupant notícia i, en el cas que fos certa, iniciar les accions pertinents per denunciar-la com un preocupant abús i impediment a la difusió de la bicicleta en el nord de l’illa.

El resultat de la investigació és que tot plegat es pot deure a una mala interpretació del diari alemany, segurament condicionada pel debat que s’està generant actualment a l’opinió pública mentre esperam que la DGT aprovi un reglament estatal definitiu de l’ús de la bici i que fa que apareguin en els mitjans i a les xarxes socials notícies i debats (sovint innecessaris i condicionats ideològicament) relacionats amb l’ús del casc, circulació per les voravies, matrícules de bicis, etc.

En qualsevol cas, els ciclistes urbans mallorquins podem estar d’enhorabona perquè la ciutat “Fidelissíma” segueix la mateixa pauta que la capital mallorquina impulsant la creació d’un registre VOLUNTARI de cicles que garanteixi la seguretat de les bicis en el seu territori municipal.

Per això, i per eliminar qualsevol dubte de les bones intencions del consistori alcudienc, a continuació reproduïm el text exacte de l’acord municipal (aprovat per unanimitat el 9 de novembre de 2012) que des de PalmaEnBici aplaudim com una mesura més en la bona direcció per afavorir la presència de la bici urbana al territori mallorquí.

Ara només cal esperar que es materialitzi i que els ciclistes puguin començar a registrar les seves bicis. A Palma, de moment i com informarem més endavant, aquesta possibilitat encara continua inexplicablement vetada.

“PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ DE VIANANTS I VEHICLES

La bicicleta és un mitjà de transport que garanteix una mobilitat més sostenible, eficient i amable amb els ciutadans i el medi ambient.

L’Ajuntament d’Alcúdia aposta per una mobilitat més curosa amb la natura i vol potenciar l’ús i els serveis d’aquest mitjà de transport.

Atès que el furt de bicicletes ha augmentat al municipi i en el moment de les recuperacions els agents de la policia local tenen dificultats per identificar-les per mor de mancar una base de dades en la que hi figuri tant el model com el propietari de les mateixes.

Vistes les competències que l’article 29 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears atribueix als municipis de les Illes Balears, i atès el que disposen el seu article 102 i l’article 22.d) de Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local.

Vist el document elaborat pels serveis tècnics municipals.

És per tot això que propòs a aquest Ple l’adopció dels següents acords:

1r. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles, mitjançant la incorporació d’un apartat cinquè a l’article 42 amb la següent redacció:

“5. L’Ajuntament crearà un Registre Municipal de Bicicletes, d’inscripció voluntària i gratuïta, amb la finalitat d’evitar robatoris o pèrdues de les mateixes i facilitar la seva localització. En el mateix podran ser registrades les bicicletes que disposin de número de sèrie i pertanyin a ciutadans empadronats al municipi d’Alcúdia. La gestió d’aquest registre serà competència de la policia local d’Alcúdia.

Podran registrar les seves bicicletes les persones majors de catorze anys, aportant les següents dades:

a) Nom i cognoms del titular.

b) Domicili i telèfon de contacte.

c) Número de document d’identitat.

d) Número de sèrie de la bicicleta.

e) Marca, model i color de la bicicleta.

En cas de bicicletes pertanyents a menors de catorze anys, la inscripció es realitzarà a nom dels seus progenitors o tutors legals.

Quan es registri la bicicleta el seu titular podrà fer constar si disposa d’assegurança voluntària.

Les normes de funcionament del Registre de Bicicletes seran establides mitjançant la corresponent resolució.”.

2n. Sotmetre-ho a informació pública durant el termini de trenta dies mitjançant l’oportuna inserció d’anuncis en el tauler d’edictes de la Corporació i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per tal que es puguin presentar reclamacions i suggeriments. En el cas que no se’n presentés cap s’entendrà definitivament aprovat l’acord fins a les hores inicial.

3r. Concedir de forma simultània audiència a les associacions veïnals i de defensa de les persones consumidores i usuàries establertes en l’àmbit territorial del municipi d’Alcúdia que estiguin inscrites en el registre municipal d’associacions veïnals, les finalitats de les quals guardin relació directe amb l’objecte de l’expressada ordenança. 

 

Alcúdia, 30 d’octubre de 2012.

Posted febrer 8th, 2013 by Joan Ferrer Ripoll and filed in Illes Balears

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.