A fons: El pic de petroli i la mobilitat elèctrica

Publicàvem fa uns dies una notícia relacionada amb l’informe de l’Agència Internacional de l’Energia Perspectives Energètiques Mundials 2010, denunciant que els combustibles fòssils rebien cinc vegades més subvencions que les energies renovables -i això sense tenir en compte subvencions indirectes com ara el dèficit de tarifa o els ajuts a l’automòbil-.

Es tracta, sense cap mena de dubte, d’una de les conclusions més sorprenents d’aquest important estudi. Però l’altra gran troballa de les Perspectives és encara més sorprenent: ja hem passat el famós pic de petroli. Concretament, ho vàrem fer l’any 2006, amb una producció de 70 milions de barrils diaris.

Tenim per davant una dècada -fins l’any 2020- en la qual la producció de cru convencional s’estabilitzarà al voltant del 68-69 milions de barrils diaris, moment a partir del qual començarà a reduir-se progressivament.

No obstant aquestes xifres tan preocupants, l’Agència relativitza: la caiguda en la producció de cru convencional es veurà substituïda per l’entrada massiva de combustibles líquids no convencionals. Concretament, líquids de gas natural o derivats de sorres bituminoses, amb un cost econòmic i ambiental molt superior al del cru.

OIL_Sweetnam_Graph_580x2010514723

L’entrada de combustibles líquids no convencionals és un coixí que ens permetria arribar als 99 milions de barrils diaris per l’any 2035, però a un preu molt elevat: 113 $ reals per barril, casi el doble que l’any 2009.

Per als països amb un gran consum i elevada dependència exterior del petroli, aquesta pujada de preus pot suposar greus desequilibris de balança comercial i els conseqüents problemes de finançament i l’enfonsament econòmic. L’Estat Espanyol es troba entre els més vulnerables del món perquè, a més d’importar el 99,6% del petroli que consumeix, arrossega des de fa més de 10 anys un enorme dèficit comercial (informe BdE, i article de PSOEPP).

Donat que els combustibles líquids s’utilitzen de forma molt majoritària per al transport, la solució per aquests països passa inevitablement per un canvi substancial en el seu model de mobilitat. O, com a mínim, en la tecnologia utilitzada als nostres vehicles.

Aquesta sortida tecnològica és, precisament, una de les principals recomanacions realitzades per l’Agència Internacional de l’Energia: cotxes elèctrics alimentats per una xarxa amb gran presència d’energies renovables dins del mix.

Per què el cotxe elèctric?

Una de les observacions que realitza l’AIE és que altres combustibles fòssils, com ara el carbó, encara estan lluny d’arribar al seu pic de producció. A curt termini, el problema energètic es troba molt localitzat al sector dels combustibles líquids -és a dir, primordialment al transport-.

Amb la introducció d’una important flota de vehicles elèctrics, es reduiria la dependència d’aquests combustibles líquids, passant a dependre d’altres fonts fòssils més abundants i de subministrament més segur. Problema resolt.

Resolt? No exactament. A la perspectiva purament energètica cal afegir-hi l’ambiental: fent funcionar els cotxes elèctrics amb energia provinent del carbó, es dispararia l’emissió de CO2. Així doncs, l’AIE recomana amb insistència que les energies renovables rebin un fort suport institucional -com a mínim quadriplicant les subvencions per aquest sector-.

Però el binomi cotxe elèctric-energies renovables no es queda només aquí. Actualment, la penetració a la xarxa elèctrica de tecnologies renovables es troben fortament limitades per la dificultat de gestionar una producció irregular. Això es especialment cert per a la producció eòlica, l’única que de moment es competitiva amb tecnologies convencionals.

Per tal d’aprofitar plenament l’energia generada amb tecnologies renovables es fa necessària una demanda energètica flexible, que s’adapti als pics de producció eòlica. Una flexibilitat que, donat el nostre ritme de vida, es limita a emmagatzemar energia en aquests pics de producció per gastar-la quan la necessitam.

Fins ara l’emmagatzemament només es podia realitzar a gran escala bombejant aigua entre dos pantans construïts a cota diferent. Però gràcies als cotxes elèctrics, a les milions de bateries que s’incorporen a la xarxa, s’augmenta brutalment la capacitat d’emmagatzemament.

Quan aquesta capacitat d’emmagatzemament es controlada pel gestor de la xarxa elèctrica, pot carregar les bateries just en els moments en que existeix excés de producció o falta de demanda -normalment als vespres-, aprofitant plenament l’energia disponible.

CotxeElectric
Font: REE

 

Esforços actuals per impulsar el cotxe elèctric

El gran interès que el cotxe elèctric ha suscitat per a la regulació de la xarxa elèctrica, i molt especialment de la producció renovable, ha conduit a l’impuls de diferents projectes (VLPGO, MERGE…) per desenvolupar plenament les tecnologies associades.

Al cas de l’Estat Espanyol, el passat 6 d’abril es va aprovar l’Estrategia Integral para el Impulso del Vehículo Eléctrico. Dins d’aquesta estratègia, un dels actors principals es Red Eléctrica de España -l’operador de la xarxa-, que per exemple coordina el projecte VERDE amb l’automobilística SEAT i el projecte REVE amb l’Associació Espanyola d’Energia Eòlica.

Degut a l’elevada penetració renovable i la gran diferència de consum entre les hores punta i les hores vall, el potencial de la xarxa elèctrica espanyola per integrar els cotxes elèctrics es elevat. Red Electrica estima que es possible integrar fins a 6,5 milions de vehicles sense haver de fer cap inversió adicional al parc generador ni a les línies de transport, sempre i quan la recàrrega es realitzi durant la nit.

Malauradament, la major part dels esforços per impulsar el cotxe elèctric estan prenent una línia de treball equivocada, que fa dubtar de la seriositat d’aquests projectes. L’aposta del Govern cerca un cotxe elèctric endollable, que presenta molts poc avantatges davant l’alternativa del cotxe elèctric de bateria intercanviable estandaritzada.

Només per citar-ne alguns problemes, el cotxe endollable amb bateria integrada triga com a mínim 3 o 4 hores a recarregar-se quan aquesta s’esgota. Aquest ha estat amb freqüència la principal crítica dels detractors del cotxe elèctric, quan l’intercanvi d’una bateria es pot realitzar en qüestió de minuts.

Igualment, s’ha de destacar que la recàrrega de cotxes endollables es realitzaria parcialment en hores punta -obligant a realitzar inversions addicionals en generació i distribució-. I no només això: per tal de garantir que la major part de les recàrregues es realitzin al moment òptim, es faria necessària una forta inversió en crear crear xarxes intel·ligents -integrant la línia elèctrica amb Internet-. Si les bateries a recarregar es trobessin centralitzades a una estació de servei -substituint els surtidors per estanteries-, la inversió seria sensiblement inferior.

Finalment, hem d’analitzar els efectes que te aquesta aposta sobre la recerca i el desenvolupament del cotxe elèctric. El cotxe elèctric endollable desviarà esforços en el desenvolupament d’una xarxa elèctrica intel·ligent, i sobre tot està creant una guerra comercial per aconseguir bateries de recàrrega ràpida, en comptes de seguir criteris d’eficiència energètica.

Una solució definitiva?

Com ja hem dit amb anterioritat, l’aposta pel cotxe elèctric es una sortida tecnològica a la greu crisi que ens espera si no es fan els canvis necessaris al nostre sistema energètic. Tot i així, es tracta d’una sortida insuficient si no ve acompanyada d’altres mesures per a garantir un futur sostenible. No es tracta d’un tòpic, sinó de la constatació dels límits al nostre creixement econòmic.

Efectivament, podem comprovar als informes Renovables 2050 i Renovables 100%, elaborats per la Universitat Pontificia de Comillas per a Greenpeace, que entre els escenaris de generació renovable per a cobrir només la demanda elèctrica convencional i els escenaris en que s’ha de generar per a cobrir el consum energètic total –és a dir, transformant a elèctrics consums tals com el de mobilitat- suposen un dramàtic increment de l’ocupació del territori i del cost.

Per aquest i altres motius ambientals, s’ha de tornar a recordar a la nostra classe política que només amb la tecnologia no es solucionen els problemes, sinó que en la major part dels casos és necessària una adequada ordenació dels recursos. Cal aplicar uns criteris de priorització en les nostres accions, començant per la prevenció de l’impacte ambiental. Les opcions de corregir i compensar aquests impactes només son acceptables quan les mesures preventives son irrealitzables.

Seguint aquests criteris, la prioritat absoluta ha de ser la de reduir la nostra demanda de mobilitat, els nostres desplaçaments. És a dir, és necessària una substancial millora a la nostra ordenació urbana evitant models dispersos d’urbanitzacions i grans centres comercials a l’extrarradi.

Més endavant cal realitzar una ordenació viària, que no només afavoreixi, sinó que garanteixi l’ús majoritari dels mitjans de transport més eficients: el vianant, la bicicleta i el transport públic. El cotxe elèctric ha de ser, en tot cas, l’opció de darrera instància.

I la bicicleta?

Tornant al tema bicicleta, i al fil de la mobilitat elèctrica, acabarem aquest article amb unes darreres reflexions relatives a l’electrificació d’aquest mitjà de transport -tendència actual que ens mostra un vehicle híbrid, a cavall entre la bicicleta i la motocicleta-.

Quins impactes cal esperar que tingui aquest mitjà de transport sobre la xarxa elèctrica? Té el potencial de regular les puntes de producció eòlica?

Una bateria estàndar de bicicleta elèctrica té una capacitat de 10 Ah a 25 V. És a dir, uns 0,25 kWh. Si l’ús de la bicicleta elèctrica a l’Estat Espanyol augmentàs fins als 10 milions d’usuaris –aproximadament una quinta part de la població-, ens trobaríem amb una capacitat d’emmagatzematge de 2,5 GWh.

Recarregant totes aquestes bateries durant les hores vall –gràcies a la xarxa intel·ligent que es proposa-, trigant de mitjana 5 hores, augmentaria la demanda de potència en uns 500 MW. Encara que es tracti d’una xifra important –la producció una central de cicle combinat-, es troba molt lluny dels aproximadament 15.000 MW de diferència que hi ha entre la punta de demanda i la demanda mínima.

La bicicleta elèctrica també pot ser útil per a regular la xarxa elèctrica, encara que es trobi molt lluny del potencial del cotxe elèctric. Si realment volem reduir el trànsit motoritzat als nostres carrers i, a l’hora, afavorir la penetració d’energies renovables, tal volta hauríem d’introduir petits canvis d’hàbits.

Les puntes de demanda es troben ben delimitades temporalment: es produeixen entre les 10 i les 12 del matí, i entre les 20 i les 22 h al vespre. I augmenten considerablement els dies que fa molta calor o molt de fred. A l’extrem contrari, les valls de demanda es troben entre les 24 i les 7 h, els caps de setmana i els dies climàticament benignes.

Diàriament prenem decisions que afecten a la demanda elèctrica. Decisions que sovint son aplaçables, com fer la bugada o engegar el rentaplats. Coneixent les dades anteriors, tenim la capacitat d’ajudar a la regulació de la xarxa elèctrica des de l’acció individual, sense necessitar grans avanços tecnològics.

Com amb tants d’altres àmbits, el poder del canvi està a les nostres mans.

Article subvencionat per la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.